S. 12 (2018)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Bác Tôn - Người đặt cơ sở, nền tảng cho lý luận và công tác công đoàn Việt Nam Tóm tắt PDF
PHẠM VĂN HÀ 3
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chăm lo nâng cao đời sống công nhân Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỮU TÀI, HỒ QUỐC PHÚ 7
Từ Quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và tập thể đến chống Chủ nghĩa cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Tóm tắt PDF
LÊ THỊ HỒNG NHIÊN 10
Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay Tóm tắt PDF
NGUYỄN CÔNG ĐỨC 14
Công đoàn với việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THÙY YÊN 18
Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn Tóm tắt PDF
VŨ THỊ HÀ 21
Vấn đề trọng dụng, thu hút nhân tài của thành phố Hà Nội Tóm tắt PDF
PHẠM VĂN TÂN, ĐẶNG XUÂN GIÁP 24
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công đoàn góp phần nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 27
Công tác đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỦY KHÁNH 29
Giáo dục đại học với Cách mạng công nghiệp 4.0 và những đề xuất cho chiến lược đào tạo của trường Đại học Công đoàn Tóm tắt PDF
NGUYỄN ĐỮC TUẤN 32
Tính nhân dân trong "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
NGUYỄN QUANG BÌNH 36
Kỹ năng thuyết trình - một trong những yếu tố quyết định hiệu quả công tác của cán bộ công đoàn Tóm tắt PDF
VŨ THỊ GIANG, NGUYỄN THỊ MINH THÚY 40

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 Tóm tắt PDF
PHẠM THỊ LIÊN 44
Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp Tóm tắt PDF
PODGORNY G.V., ERMACHONOK A.G. 47
Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại Việt Nam sau đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020” Tóm tắt PDF
HOÀNG THỊ MINH CHÂU 53
Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay Tóm tắt PDF
ĐỖ PHƯƠNG ANH 57
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định khởi sự doanh nghiệp cho sinh viên ngành kinh tế - quản trị kinh doanh tại Việt Nam Tóm tắt PDF
LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG 63
Thực hiện chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Quảng Bình hiện nay Tóm tắt PDF
TRƯƠNG THỊ THU HÀ 67
Thực trạng xử lý rác thải sinh hoạt người dân nông thông ven đô hiện nay Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ MINH THÚY 74
Nhiệm vụ của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp theo tinh thần thông tư 107/2017/TT-BTC Tóm tắt PDF
HÀ THỊ HỒNG HẠNH 77
Vai trò của công đoàn Vietcombank - chi nhánh sở giao dịch trong đối thoại tại nơi làm việc Tóm tắt PDF
TRẦN NGỌC BẮC 80